Hành trình khám phá Zipline Canopy - 45 - 60 phút

Giá ngồi ghế lái 
1.245.000 VND
1.045.000 VND
Giá ngồi sau 
930.000 VND
730.000 VND
Hành trình Zipline Canopy trong rừng 90 - 120p

Giá người lớn 
1.685.000 VND
1.485.000 VND
Giá trẻ em 
1.240.000 VND
1.040.000 VND