logo

Chính sách hủy

Chính sách hủy

Written by Kong Forest - February 25, 2021

Tháng cao điểm: 1,2,3,6,7,8,12

Trước 07 ngày miễn phí huỷ

30% phí huỷ sau 07 ngày

50% phí huỷ sau 03 ngày

100% phí huỷ sau 24h hoặc đặt dịch vụ nhưng không chơi theo giờ đặt

Tháng thấp điểm: 4,5,9,10,11

Trước 03 ngày miễn phí huỷ

30% phí huỷ sau 03 ngày

50% phí trước 01 ngày

100% phí sau 24h hoặc đặt dịch vụ nhưng không chơi theo giờ đặt

Designed & developed by SweetSoft

server-notice